Stanowisko PSSB w sprawie pakietu premiera Mateusza Morawieckiego cz. II

Opublikuj

Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej do wybranych projektów aktów prawnych składających się na tzw. Konstytucję dla biznesu cz. II


  1. Projekt z dnia 10 lutego 2017 r. – ustawa Prawo przedsiębiorców
  2. Projekt z dnia 10 lutego 2017 r. – ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorc
  3. Projekt z dnia 10 lutego 2017 r. – ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców
  4. Projekt z dnia 10 lutego 2017 r. – ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż PSSB przedstawiało już swoje stanowisko w zakresie ww. projektów ustaw w grudniu 2016 roku. Wątpliwości PSSB opisane szczegółowo w Stanowisku, w zakresie nieporuszonym w tej opinii, pozostają w pełni aktualne w odniesieniu do wyżej wymienionych projektów ustaw, a uwagi opisane poniżej mają charakter uzupełniający oraz podsumowujący.

Ad 1. Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców z dnia 10 lutego 2017 r. („Prawo przedsiębiorców”)

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Stowarzyszenie podkreśla, iż z przyczyn wskazanych szczegółowo w Stanowisku, w dalszym ciągu negatywnie ocenia:

propozycję wprowadzenia objaśnień prawnych, o których mowa w art. 34 Prawa przedsiębiorców;
uregulowanie dotyczące analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa, o którym mowa w art. 46 Prawa przedsiębiorców;
regulacje dotyczące przeprowadzania kontroli, w szczególności szeroki zakres wyjątków od reguł dotyczących niepodejmowania i nieprowadzenia równocześnie więcej niż jednej kontroli, ograniczeń co do czasu trwania kontroli oraz nieprzeprowadzania kontroli w przypadku, gdy miałaby ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą, przeprowadzoną przez ten sam organ;
możliwość doręczenia zawiadomienia zarządzającemu w imieniu kontrolowanego zakładem lub inną wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa lub kierownikowi wyodrębnionej komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa w razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

W ramach uzupełnienia, Stowarzyszenie wyraża aprobatę dla wprowadzenia określenia działalności nierejestrowej, wykluczającej z zakresu pojęcia działalności gospodarczej działalność wykonywaną przez osoby fizyczne, których przychód z ww. działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia. Tym samym osoba prowadząca działalność nierejestrową jest zwolniona z prawnych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym również z obowiązku rejestracji w CEIDG. Wątpliwości PSSB budzi ust. 2 art. 5 Prawa przedsiębiorców, który przyznaje osobie wykonującej działalność nierejestrową prawo do złożenia wniosku do CEIDG, ale jednocześnie nie reguluje skutków złożenia takiego wniosku. W ocenie PSSB nie jest jasne, czy osoba fizyczna podejmując decyzję o wpisie do CEIDG, pomimo braku takiego obowiązku, będzie traktowana nadal jako osoba prowadząca działalność nierejestrową, czy już jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Pozytywną zmianą proponowaną w Prawie przedsiębiorców jest wprowadzenie ulgi na start, która przewiduje zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia społecznego nowych przedsiębiorców przez okres 6 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu poprzez podjęcie działalności gospodarczej należy rozumieć moment faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności, rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej. W ocenie PSSB ww. definicja podjęcia działalności gospodarczej powinna zostać zamieszczona bezpośrednio w treści ustawy, co pozwoliłoby uniknąć wątpliwości w zakresie tego, kiedy ww. termin 6-miesięczny rozpoczyna oraz kończy swój bieg.

Ad 2. Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców

PSSB ogólnie pozytywnie ocenia zmiany mające na celu usprawnienie przepływu informacji o przedsiębiorcach pomiędzy organami administracji publicznej na podstawie wpisu w CEIDG oraz usprawnienia przepływu informacji pomiędzy organami a samymi przedsiębiorcami (umożliwienie komunikacji telefonicznej za pomocą wiadomości sms). Na aprobatę zasługuje również rezygnacja z maksymalnego limitu czasowego dla zawieszenia działalności gospodarczej. Aktualny termin maksymalnie 24 miesięcy wprowadza niepotrzebne ograniczenia swobody działalności gospodarczej.

Ponadto, stworzenie rejestru pełnomocnictw, prokury, zarządu sukcesyjnego w ramach rejestru CEIDG, w ocenie PSSB pozytywnie wpłynie na przedsiębiorców, poprzez ograniczenie konieczności posługiwania się przez nich w każdej sytuacji papierowym dokumentem pełnomocnictwa.

Pozytywną zmianą jest również rezygnacja z pierwotnego założenia projektu w postaci planowanego ograniczania liczby przedmiotów działalności gospodarczej według PKD wpisywanych do rejestru CEIDG do nie więcej niż 10, co do którego Stowarzyszenie wyraziło swoje wątpliwości w Stanowisku. 

Ad 3. Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

Projekt ww. ustawy oraz jego uzasadnienie wciąż nie wyjaśniają relacji pomiędzy kompetencjami Rzecznika Przedsiębiorców oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, który niejednokrotnie zajmował stanowisko w sprawach dotyczących przedsiębiorców. A zatem, powstaje pytanie co do konieczności tworzenia nowego urzędu, którego kompetencje w zasadzie pokrywają się z kompetencjami istniejącego już Rzecznika Praw Obywatelskich.

PSSB w sposób pozytywny ocenia uregulowanie, iż uprawnienia Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców nie naruszają właściwości organów władzy publicznej oraz Rady Dialogu Społecznego, a Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców ma za zadanie wspierać współpracę w tych obszarach, które nie stanowią podstawowego przedmiotu zainteresowania Rady Dialogu Społecznego.

Ad 5. Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym

Jak Stowarzyszenie wskazywało już w Stanowisku, ww. ustawa stanowi co do zasady kompilację dotychczasowych przepisów z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zmiany proponowane w komentowanym projekcie mają charakter głównie redakcyjny. PSSB podtrzymuje wyrażone już uprzednio wątpliwości w zakresie tego rodzaju praktyki ustawodawczej.

W ocenie PSSB do jednych z niewielu istotnych zmian przewidzianych w niniejszym projekcie można zaliczyć ograniczenie obowiązku likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych jedynie do sytuacji, gdy likwidacja następuje na podstawie decyzji właściwego ministra zakazującego prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału. Zmianę ta należy ocenić pozytywnie.

Jako negatywną zmianę należy wskazać wprowadzenie ograniczenia czasowego (do dwóch lat z możliwością przedłużenia) dla przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych działających w Polsce. Takie uregulowanie bez potrzeby nakłada na zagranicznego przedsiębiorcę dodatkowy obowiązek składania wniosku o przedłużenie wpisu przedstawicielstwa w rejestrze, co może prowadzić w praktyce do wykreślania przedstawicielstw z rejestru jedynie z uwagi na niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o przedłużenie wpisu. 

Edycja komentarza

Traktuj zaznaczony tekst jako obrazek | link | pogrubienie | kursywa

Nowy Komentarz

Aby dodać komentarz zaloguj się !