Regulamin

Regulamin

Ostatnia zmiana 18/06/2015 18:51

Rozdział I. Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

1. Usługodawca
Networkio Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Gwardii Ludowej 80.

2. Użytkownik
Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

3. Usługi
Wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

4. Serwis
Serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.suportio.pl , w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.

5. Administrator
Osoba wyznaczona przez Usługodawcę, odpowiedzialna za prowadzenie Serwisu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

6. Profil
Miejsce w Serwisie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie.

7. Konto
Istniejący w bazie danych Serwisu wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu adresu e-mail oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu oraz możliwość modyfikacji ustawień Konta.

8. Adres Elektroniczny
Oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą Środków Komunikacji Elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

9. Informacja Handlowa
Każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą Środków Komunikacji Elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

10. System Teleinformatyczny
Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

11. Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną
Wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów Teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

12. Środki Komunikacji Elektronicznej
Rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

13. Struktura
Układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczności/ Użytkowników, pomiędzy którymi zachodzą dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Struktura odzwierciedla układ stosunków pomiędzy poszczególnymi osobami w kontekście organizacji, w której one funkcjonują.

14. Strona Internetowa
Prywatny dokument utworzony przez Użytkownika, odzwierciedlający jego działalność i zawierający prezentację samego Użytkownika, jak również towarów lub usług przez niego oferowanych lub promowanych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokument zawiera subdomenę utworzoną przez Użytkownika i jest definiowany przez innych za pomocą przeglądarek internetowych.

Rozdział II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną i zasady świadczenia Usług oraz korzystania z nich. Ponadto, Regulamin precyzuje zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną i zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych, korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Serwis ma charakter zamknięty – dostęp do Serwisu można uzyskać poprzez założenie Profilu.

3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

4. Serwis jest serwisem społecznościowym, który umożliwia swoim Użytkownikom korzystanie z Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę, podtrzymywanie relacji z innymi Użytkownikami, wymianę wiedzy i doświadczeń.

5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

6. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu. Wysokość opłat i prowizji za usługi, określone przez Usługodawcę jako płatne oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu, który jest integralną jego częścią.

7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rejestracji w Serwisie.

8. Regulacje dotyczące Danych Osobowych i Polityki Prywatności stanowią Załącznik Nr 1, który jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

Rozdział III. Warunki techniczne świadczenia usług

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 6 i wyższych lub Opera w wersjach 9.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych. Przeglądarka powinna akceptować "cookie" i mieć włączoną obsługę JavaScript.

2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem i zagrożeniami wynikającymi z używania Internetu.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług po zarejestrowaniu się i uiszczeniu opłaty przez Użytkownika za poszczególne usługi, jeśli są one określone przez Usługodawcę jako płatne.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą być informacjami jawnymi. W szczególności mogą być one dostępne dla osób korzystających z Serwisu oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

5. Administrator może usuwać treści użytkownika bez podania przyczyny, jeżeli uzna, że nie licują one z profesjonalnym charakterem Serwisu, zawierają treści obraźliwe, wulgarne lub zakazane prawem.

Rozdział IV. Zawarcie umowy o świadczenie usług

Dział 1. Rejestracja

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Użytkownika w pełnym zakresie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany adres mailowy informacji handlowej, przesyłanej przez Usługodawcę we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich.

2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

 • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • uiści opłatę za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, o ile chce korzystać z usług, za które taka opłata jest przewidziana,
 • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wydarzeniach w Serwisie (np. otrzymaniu wiadomości prywatnej, zaproszenia itp.), przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowych,
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy.

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta z Serwisu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię, bądź interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników. Użytkownik, którego konto zostało usunięte nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

Dział 2. Konto

6. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto o unikalnym identyfikatorze.

7. Do każdego Konta, oprócz identyfikatora, który jest stały, jest również przyporządkowany adres e-mail, za pomocą którego Użytkownik się loguje. Ten adres e-mail jest unikatowy w całym serwisie, możliwa jest jego zmiana przez Użytkownika.

8. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą adresu e-mail i hasła. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

9. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

Dział 3. Usługi

10. Usługodawca świadczy następujące Usługi:

 • utworzenie indywidualnego, unikalnego konta Użytkownika,
 • udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu i korzystanie z odpłatnych i nieodpłatnych usług w Serwisie,
 • udostępnienie Użytkownikowi możliwości korzystania ze wszystkich zakładek Serwisu,
 • umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników a także publikowania ogłoszeń, wydarzeń, zaproszeń i innych, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie. Z Usług płatnych Użytkownik będzie mógł korzystać po uiszczeniu adekwatnej opłaty, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu,
 • promowania własnej działalności i reprezentowania wybranej przez siebie firmy z branży MLM lub sprzedaży bezpośredniej,
 • umożliwienie Użytkownikowi tworzenia  listy kontaktów współpracowników i potencjalnych klientów,

 

Rozdział V. Prawa i obowiązki usługodawcy i użytkowników

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by Usługi były świadczone w sposób ciągły i nieprzerwany.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

3. Użytkownik udziela Usługodawcy prawa do wyświetlania mu komunikatów technicznych, materiałów o charakterze oferty handlowej oraz ogłoszeń rekrutacyjnych, a także przesyłania za jego zgodą takich materiałów i ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia zasobów Użytkowników zawierających treści nielicujące z profesjonalnym charakterem Serwisu, oraz treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

6. Na Użytkownika nakłada się obowiązek uszanowania wyboru innych w kwestii przynależności do poszczególnych firm i tym samym zabrania się dostarczania do nich treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, w szczególności przez profil, wpis na forum i wiadomość prywatną.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany subdomen Użytkowników, które zawierają znaki towarowe, naruszają dobra osób trzecich lub nie licują z profesjonalnym charakterem Serwisu.

8. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę lub Administratorów dla potrzeb świadczonej Usługi.

9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.

10. Użytkownik zobowiązuje się:

 • nie rozpowszechniać w sposób bezprawny oprogramowania objętego prawami innych osób,
 • nie rozpowszechniać oprogramowania przeznaczonego do bezprawnego niszczenia, zmiany, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych; zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych; zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
 • nie rozpowszechniać jakichkolwiek danych, umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do informacji, przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
 • nie rozpowszechniać żadnych treści uznawanych za “spam” za pośrednictwem usług świadczonych w ramach Serwisu.

11. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności propagujących przemoc lub pornograficznych jest zabronione. Zarówno treść taka, jak również Konta Użytkowników ją rozpowszechniających mogą zostać usunięte przez Usługodawcę lub Administratorów.

12. Zamieszczając zdjęcia, Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie wizerunku przyjmując do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Usługodawcy. Administratorzy uprawnieni są do usunięcia zdjęć uznanych przez nich za niewłaściwe i nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu, jak również nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu, bez ostrzeżenia i bez konieczności osobnego powiadamiania Użytkownika.

13. Uporczywe zamieszczanie nieodpowiednich treści, w tym nieodpowiednich zdjęć, uprawnia Usługodawcę do usunięcia konta Użytkownika.

14. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi, stanowiących lub nie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), umieszczonych w Serwisie, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych w sposób inny dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osób uprawnionych bądź na podstawie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.

15. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w Serwisie kampanii promocyjnych.

16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.

17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej korespondencji prowadzonej przez Użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich.

18.Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Serwisu, w tym do logo "networkio", a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie, przysługują Usługodawcy. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.

Rozdział VI. Warunki płatności

1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie, z zastrzeżeniem pkt 2. niniejszego rozdziału.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za świadczone już Usługi lub wprowadzenia nowych, odpłatnych Usług. Usługodawca zobowiązany jest do wprowadzenia takich zmian w trybie obowiązującym dla zmiany Regulaminu. W takim wypadku Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia opłat za Usługi w wysokości i na warunkach określonych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu, pod rygorem zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę na jego rzecz odpłatnych Usług.

3. Użytkownik nie może być zobowiązany do płatności za Usługę, na której odpłatne świadczenie nie wyraził uprzedniej zgody. W razie nie wyrażenia takiej zgody przez Użytkownika, umowa o świadczenie usług rozwiązuje się z dniem upływu terminu wyznaczonego przez Usługodawcę dla potwierdzenia przez Użytkownika korzystania z takich usług.

Rozdział VII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca i Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp lub usunął takie dane, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

4. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,
 • utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
 • podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
 • nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu.

Rozdział VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie Użytkownika (identyfikator, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje, niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia innych danych niż dane umieszczone w Rozdziale VIII ust. 3 niniejszego Regulaminu, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy.

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji, zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia serwisu.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, zamieszczając odpowiednią informację na stronie logowania. Aktualna data ostatniej zmiany Regulaminu jest widoczna na stronie Regulaminu.

4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik Nr 1.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,

2. W zależności od rodzaju świadczonej usługi, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi i wykonania umowy.

3. Dane osobowe inne niż wskazane w punktach 1 i 2 powyżej przetwarzane są przez Usługodawcę wyłącznie na życzenie i za zgodą Użytkownika, który samodzielnie decyduje jakiego rodzaju dane zostaną zamieszczone w Serwisie.

4. Ponadto Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez Usługodawcę przez 60 dni, oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zapisywane w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej usługi, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi.

5. Każdorazowo Użytkownik określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi drogą elektroniczną. Wszelkie inne dane mogą być przetwarzane bez zgody Użytkownika z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeni usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

8. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkownikaów) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis używa "cookies" w celu dostarczania usług. Wyłączenie “cookies” w przeglądarce uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji Handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie, która znajduje się w treści formularza rejestracyjnego do Serwisu wypełnianego przez Użytkownika.

10. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Usługodawca ma prawo przetwarzania danych Użytkownika bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Usługi i niezbędnym do tego zakresie, Użykownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach marketingowych, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy.

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane podawane przez Niego są informacjami jawnymi, udostępnianymi do wiadomości publicznej w utworzonym na żądanie profilu Użytkownika. Dane te udostępnione są w sieci Internet oraz mogą być przez innych Użytkowników kopiowane i wykorzystywane w sposób, za który nie odpowiada Usługodawca.

Załącznik Nr 2.

CENNIK NETWORKIO.PL

Przynależność do społeczności, tj. posiadanie konta w NETWORKIO, jest całkowicie darmowe. Ponadto, Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom narzędzia zgromadzone w Serwisie. Usługodawca poinformuje Użytkowników o wprowadzeniu opłat z dwutygodniowym wyprzedzeniem.