Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

  • Imię i nazwisko,
  • Adres e-mail,

 

2. W zależności od rodzaju świadczonej usługi, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi i wykonania umowy.

3. Dane osobowe inne niż wskazane w punktach 1 i 2 powyżej przetwarzane są przez Usługodawcę wyłącznie na życzenie i za zgodą Użytkownika, który samodzielnie decyduje jakiego rodzaju dane zostaną zamieszczone w Serwisie.

4. Ponadto Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez Usługodawcę przez 60 dni, oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zapisywane w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej usługi, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi.

5. Każdorazowo Użytkownik określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi drogą elektroniczną. Wszelkie inne dane mogą być przetwarzane bez zgody Użytkownika z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeni usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

8. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkownikaów) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis używa "cookies" w celu dostarczania usług. Wyłączenie “cookies” w przeglądarce uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji Handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie, która znajduje się w treści formularza rejestracyjnego do Serwisu wypełnianego przez Użytkownika.

10. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Usługodawca ma prawo przetwarzania danych Użytkownika bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Usługi i niezbędnym do tego zakresie, Użykownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach marketingowych, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy.

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane podawane przez Niego są informacjami jawnymi, udostępnianymi do wiadomości publicznej w utworzonym na żądanie profilu Użytkownika. Dane te udostępnione są w sieci Internet oraz mogą być przez innych Użytkowników kopiowane i wykorzystywane w sposób, za który nie odpowiada Usługodawca.